/40

ODY DENEME SINAVI 6

1 - Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?

2 - ADR' ye göre 22, 33, 44, 55 gibi tekrarlanan tehlike tanımlama numaralarının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

3 - Satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak olan bir eşya veya kargonun gönderilmesi ve taşınması halinde sorumluluk kime aittir?

4 - Anayasa’ya göre, aşağıdakilerden hangisi “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” den değildir?

5 - Aşağıdakilerden hangisi tebliğ edilmez?

6 - Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından değildir?

7 - Aşağıdakilerden hangisi bir servet vergisi değildir?

8 - CMR sözleşmesine göre birden fazla taşıyıcının iştirak ettiği bir taşımada birden fazla taşıyıcının kusur veya ihmalinden kaynaklanan kayıp ve hasarın tazminatının ödenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

9 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de TIR karnesi düzenlemeye yetkili garantör kurumdur?

10 - İhracatçı ülkenin ticaret odaları tarafından tasdik edilen, malzemenin imal edildiği ülkeyi gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?

11 - Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Kara yolu Taşıma Kanununa göre taşımacının yükümlülüğü değildir?

12 - Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

13 - "Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımaları" neyi ifade eder?

14 - Cari oranın hesaplanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

15 - Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır? 

 

Question Image

16 - Gümrük Kanunu hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

17 - Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

18 - Aşağıdakilerden hangisi uluslararası taşımalarda geçiş/izin belgesinden muaf değildir?

19 - Toplam Kalite Yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi “görülemeyen/ölçülemeyen” sorunlardan birisi değildir?

20 - Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

21 - TIR karnesi kapsamında yükleme ve boşaltma yapılacak olan hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı en fazla kaç olmalıdır?

22 - Aşağıdakilerden hangisi süreç analizinin ilk aşamasıdır?

23 - Aşağıdakilerden hangisi ticari davalarda “özel kanıt” niteliğinde değildir?

24 - İşveren tarafından işçinin sebep göstermeksizin bir ayda toplam kaç iş günü gelmemesi halinde iş akdi feshedilir?

25 - Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukuna göre bir borç ilişkisinin unsuru değildir?

26 - Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre idari para cezasının yerine getirilmesinden itibaren üç yıllık süre içinde suç sayılan aynı fiil tekrar işlenirse para cezası ne oranda artırılır?

27 - Aşağıdakilerden hangisi temel depo içi operasyon süreçlerinden biri değildir?

28 - Dünya Gümrükleri Örgütünün kısaltılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

29 - Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?

30 - Aşağıdakilerden hangisi nihai tüketici pazarında işe yaramayan ürünlerin geri dönüşümü ve doğaya zarar vermemesi için parçalara ayrılması ile yeniden üretim ortamına sokularak işlem görmesini ifade eder?

31 - Karayolu taşımacılığının dezavantajlarından bir aşağıdakilerden hangisidir?

32 - Bireyin doğrudan çabası olmadan kendi dışındaki faktörler tarafından sağlanan statüye ne ad verilir?

33 - İhracata yönelik devlet yardımları aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

34 - Aşağıdakilerden hangisi etik kuralların ortaya çıkmasında önemli olamaz?

35 - Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık sektörü için sabit maliyetlerin hesaplanmasında kullanılan araçlardan birisi değildir?

36 - Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkilerini etkilemez?

37 - Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyatı sigorta teminatı türlerindendir?

38 - 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre seyahat acenteleri gördükleri hizmetlere göre kaç grupta toplanırlar?

39 - Aşağıdakilerden hangisi sadakat yaratmak için müşterinin firmadan beklentileri arasında değildir?

40 - Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkilerini etkilemez?

Your score is