/40

ODY DENEME SORULARI 1

1-Yarı-römork araçların yol üzerinde daimi olarak basan sabit dingillerinin porasında takılan ve aracın katettiği mesafeyi gösteren ölçüm cihazına ne ad verilir?

2-Ayrıcalıklı haller dışında, bir taşıt veya aracın yüksüz olarak veya taşıdığı yükle beraber genişliği ne kadardır?

3-Tehlikeli madde taşıyan araçlarda kaç tane yangın söndürme cihazı bulunmalıdır?

4-Aşağıdakilerden hangisi araçlarda bulunması gereken reflektörlerinde bulunması gereken özelliklerdendir?

5-Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın değiştirilemeyecek hükümlerinden biri değildir

6-Cumhurbaşkanına kim vekâlet eder?

7-Kanun teklif etmeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

 

8-Milli Güvenlik Kurulu’na aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?

9-Siyasi partilerin kapatılmasına karar verme yetkisi kime aittir?

10-Aşağıdaki denetim yollarından hangisi hükümetin düşmesine yol açabilir?

11-Her seçmenin bir tek oya sahip olmasına ne ad verilir?

12-Aşağıdakilerden hangisi seçmen olabilmenin şartlarından biri değildir?

13-Bir siyasi partinin Mecliste grup kurabilmesi için en az kaç milletvekiline sahip olması gerekir?

 

14-Seçimler hangi halde ertelenebilir?

15- Türkiye’de bulunan bir yabancı aşağıdaki haklardan hangisinden yararlanabilir?

16-Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Hukuku tarafından düzenlenemez?

17- Vatandaşlarının hukuk güvenliğini sağlamak hangi anayasal ilke ile yakından ilişkilidir?

18-1982 Anayasasına göre, kanunların Anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevli organ aşağıdakilerden hangisidir?

19-Aşağıdaki anayasalardan hangisiyle güçlü devlet ve otoriter idare kavramlarına daha fazla önem verilmiş özellikle yürütme, yasama ve yargı karşısında daha da güçlendirilmiştir?

20 -  1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi yalnızca vatandaşlara tanınmış bir haktır?

21- Aşağıdaki hak ve hürriyetlerden hangisi 1982 Anayasası’nın ikinci kısmının üçüncü bölümünde yer alan “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” başlığı altında düzenlenmemiştir?

22- 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerin hangisinde milletvekilliğinin sona ermesi için Meclis Genel Kurulunun karar alması gerekir?

23-  1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir sebeple boşalması hâlinde Cumhurbaşkanı seçimi boşalmayı takip eden kaç gün içinde tamamlanmalıdır?

24- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası tarafından Cumhurbaşkanına verilmiş görev ve yetkilerden biri değildir?

25- 1982 Anayasası’na göre, “Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur.” Buna göre, bu hüküm, aşağıdaki anayasal ilkelerden hangisini ifade eder?

26- Aşağıdakilerden hangisi, vatandaşlarına asgari bir yaşam düzeyi sağlamayı ödev bilen, onların refahlarıyla ilgilenen devlettir?

27-  Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasında yer alan Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?

28 -  Aşağıdakilerden hangisi çağdaş demokratik rejimlerin zorunlu şartlarından biridir?

29 - Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin şartlarından biri değildir?

30 - Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir?

31 - Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in niteliklerinden olan sosyal devletin amaçlarından biri değildir?

32 - Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden birisi değildir?

33 -  Devletin temel yetkilerinden olan yasama, yürütme ve yargının ayrı organlar tarafından kullanılması esasına ne ad verilir?

34 - Aşağıdakilerden hangisi, yapılan bir seçimde seçmenlerin temsilcilerini doğrudan doğruya seçmelerini ifade eder?

35 -  Aşağıdakilerden hangisi, bir siyasi partinin kapatılmasına yönelik olarak Anayasa Mahkemesinde dava açmaya yetkilidir?

36 - Aşağıdakilerden hangisi hürriyetçi demokrasinin temel unsurlarından değildir?

37 -  Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalar hangi mahkemede açılır?

38 - Aşağıdakilerden hangisi demokratik devlet anlayışıyla bağdaşmaz? 

39 -  Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi oy kullanma hakkına sahiptir?

40 - 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi siyasal hak ve ödevlerden biridir?

Your score is