ODY DENEME SORULARI 2

/40

ODY DENEME 2

1 - Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin gelir kaynaklarından biri değildir?

2 - TBMM tatildeyken TSK’nın kullanılmasına kim karar verir?

3 - 1982 Anayasası’na göre, kanunları yayımlamak görevi kime aittir?

4 - 1982 Anayasası’na göre, siyasi partilerin mali denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar? 

5 - 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin yetkileri arasında yer alır?

 6 - 1982 Anayasası’na göre, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?

7 - 1982 Anayasası’na göre siyasi partilerin tüzük, program ve eylemlerinden ötürü Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına kim karar verebilir?

8 - Aşağıdakilerden hangisi ayni hak değildir?

9 - Süre geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkmasına ne denir?

10 - Aşağıdakilerden hangisi bir servet vergisi değildir?

11 - Vergi muafiyeti nedir?

12 - Yükümlünün zamanında beyanname vermemesi halinde ne tür tarhiyat söz konusu olacaktır?

13 - Tacirin, tacir sıfatı sona erse dahi ticari defterlere ilişkin hangi yükümlülüğü devam eder?

14 - Sadece bir taraf için ticari sayılan ve sözleşmeden doğmayan iş nasıl nitelendirilir?

15 - Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senedi değildir?

16 - Türk Ticaret Kanununa göre, haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve taşıma ücreti dâhil olmak üzere taşıma mukavelesinden doğan bütün alacaklarda zamanaşımı süresi ne kadardır?

17 - Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirisinin mesuliyeti şirket alacaklarına karşı tahdit edilmemiş olan şirket aşağıdakilerden hangisidir?

18 - Kendi nam ve müvekkili hesabına kıymetli evrak ve menkul eşya alıp satan kimse aşağıdakilerden hangisidir?

19 - Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklığın unsurlarından biri değildir?

20 - Marka ve ticaret unvanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

21 -Ticari işletme ile ilgili konuların, tacirin ve üçüncü kişilerin çıkarları yönünden açıklanmasına hizmet eden sicil aşağıdakilerden hangisidir?

22 - Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından biri değildir?

23 - 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun yetkileri arasında yer alır?

24 - Vergi mahkemelerinde dava açma süresi ne kadardır?

25 - Vergi borcunun hesaplanabilmesi için üzerine vergi tarifesinin uygulandığı değere ne denir?

26 - Vergiden muaf olan bir kişinin vergilendirilmesi aşağıdaki vergileme hatalarından hangisine örnektir?

27 - Aşağıdakilerin hangisinde verginin fiili mükellefi ve kanuni mükellefi ayrı ayrı kişilerdir?

28 - Aşağıdakilerden hangisi Türk vergi sisteminde yayılı muamele vergisi özelliği taşır?

29 - Vergiyi ödeyen yükümlünün bu vergiyi başkalarına kısmen veya tamamen devretmesine ne ad verilir?

30 - Aşağıdakilerden hangisi vergi uyuşmazlıklarının çözümünde görevli mahkemelerden biridir?

31 - İtiraz edilmeyen fatura ve teyit mektubunun hukuki niteliği ne olur.?

32 - Hangi senetler hamiline düzenlenebilir?

33 - Aşağıdakilerden hangisi Parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu veya bir bakanın siyasal sorumluluğuna yol açan denetim mekanizmasından biridir?

34 - 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun yetkileri arasında yer alır?

35 - 1982 Anayasası’na göre, Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?

36 - Bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle mesul bulunan şirket aşağıdakilerden hangisidir?

37 - Hakkın senede bağlı olduğu, senetsiz devredilemediği gibi üçüncü kişilere karşı da ileri sürülemediği senetlere ne ad verilir?

38 - Markalar Nerede tescil edilir.?

39 - Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken bir konunun kısmen veya tamamen sürekli veya geçici olarak vergi dışı bırakılmasına ne denir?

40 - Bir işletmenin idari, hukuki ve ticari faaliyetlerinin toplandığı ve yürütüldüğü yere ne denir?

Your score is

Araç çubuğuna atla